Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
auditorium-2488359_1920.jpg

Kallelse till föreningsstämma 2018

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018

Tid: 26 april 2018, kl. 17:30-19:30
Plats: Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm

Innan föreningsstämman (kl. 17:30-18:30) bjuder vi in till ”En ny riskzon för korruption? Integritet och transparens i sociala medier” med bl.a. Dominik Swiecicki, senioranalytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Fredric Karén, chefredaktör SvD. Detta seminarium är öppet för alla intresserade.

Därefter följer utdelning av Årets Visselpipa till en person/er/organisation som på ett aktivt sätt visat på missförhållanden, som ligger inom Transparency International Sveriges intresseområde - korruption i vid mening.

Föreningsstämman börjar kl. 18:45 och förväntas avslutas kl. 19:30.

Föredragningslista
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
5. Föredragning av styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår
6. Föredragning av revisorernas berättelse
7. Fastställande av bokslut och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fråga om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
10. Val av föreningens ordförande
11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av valberedning för samtliga val vid nästkommande ordinarie föreningsstämma
14. Fastställande av årsavgifter
15. Från styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
- Förslag till stadgeförändringar
16. Motioner. Av medlem påkallad fråga.
17. Redovisning av föreningens kommande verksamhet
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Medlem som önskar ställa motion eller få fråga upptagen vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla det till styrelsen senast fyra veckor före föreningsstämmans hållande.

Vänligen anmäl ditt deltagande i föreningsstämman och/eller programpunkten senast 19 april till info@transparency.se så att vi kan beräkna antalet deltagare.

Underlag inför föreningsstämman finns tillgängligt senast 10 dagar innan stämman. Underlaget har skickats ut till föreningens medlemmar. Återkom till oss ifall du inte har fått det!

Välkomna!
Ulla Andrén
Ordförande

Följ oss

Vill du veta mera?