Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Att rapportera

➡️ Vi påminner om att Stödlinjen för visselblåsning kan användas för information och stöd - Stödlinjen är inte en rapporteringskanal i enlighet med visselblåsarlagen.⬅️

Enligt visselblåsarlagen kan rapportering av missförhållanden ske internt, externt eller genom offentliggörande.

Interna rapporteringskanaler
Enligt visselblåsarlagen är alla arbetsgivare med 50 eller fler anställda skyldiga att ha en intern rapporteringskanal som kan användas för att visselblåsa till arbetsgivaren. Alla offentliga arbetsgivare som har fler än 49 anställda samt privata arbetsgivare med fler än 249 anställda ska ha haft dessa kanaler på plats sedan 17 juli 2022. Från och med den 17 december 2023 gäller även kravet för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Alla personer som på något sätt är verksamma hos arbetsgivaren ska ha tillgång till den interna rapporteringskanalen samt tydlig information om hur den används för att visselblåsa. Det ska även finnas tydlig information om externa rapporteringskanaler samt meddelarfriheten och anskaffarfriheten. Det ska vara möjligt att rapportera både skriftligt och muntligt, och du har också rätt till ett fysiskt möte med visselblåsarfunktionen. Detta möte ska ske inom skälig tid.

De interna rapporteringskanalerna ska skötas av oberoende och självständiga personer eller enheter. Det innebär att de som hanterar kanalen ska ha ett visst mandat att agera utan arbetsgivarens godkännande. Efter att ha skickat in en rapport till den interna rapporteringskanalen ska du få en bekräftelse inom 7 dagar på att rapporten har blivit mottagen.

Du kommer dock inte att få en bekräftelse om visselblåsarfunktionen har anledning att tro att en bekräftelse skulle avslöja din identitet. Det kan till exempel handla om att du har skickat in rapporten via en e-postadress kopplad till din anställning. Om flera personer har tillgång till e-postadressen riskerar en bekräftelse från visselblåsarfunktionen att röja din identitet. Du kommer inte heller få en bekräftelse om visselblåsarfunktionen istället återkopplar inom 7 dagar hur missförhållande åtgärdats och skälen bakom dessa åtgärder. Du kan också säga att du inte vill ha en bekräftelse.

Inom 3 månader ska du få återkoppling om vilka åtgärder som tagits för att lösa missförhållandet samt anledningarna till dessa åtgärder. Du har rätt att få så heltäckande information som möjligt, dock kan viss information falla under exempelvis tystnadsplikt eller sekretess.

Du har också rätt att veta om visselblåsarfunktionen kommer att lämna ut uppgifter som innehåller information som kan identifiera dig.

Om din arbetsplats saknar en intern rapporteringskanal
Om din arbetsplats har färre än 50 anställda behöver din arbetsgivare inte tillhandahålla en intern rapporteringskanal enligt visselblåsarlagen. Om du vill visselblåsa kan du antingen kontakta din närmsta chef eller rapportera externt. Läs mer om extern rapportering nedan.

Externa rapporteringskanaler
Enligt visselblåsarlagen ska svenska myndigheter tillhandahålla externa rapporteringskanaler för visselblåsning. Vilken myndighet du ska vända dig till beror på vad du vill visselblåsa om, då olika myndigheter är ansvariga för olika områden. Aktuella myndigheter framgår av förordning (2021:49) och återfinns här. Bra att veta är att om du skulle råka visselblåsa till fel myndighet så är den myndigheten skyldig att skicka rapporten vidare till rätt myndighet. 

Du får alltid visselblåsa direkt till myndigheter. Till exempel kan du använda en extern rapporteringskanal om:
✔️ du har anledning att tro att en intern rapportering skulle leda till repressalier eller att bevis undanröjs,
✔️ du eller någon annan har rapporterat internt men missförhållandet har inte blivit åtgärdat inom de tidsramar som finns,
✔️ det saknas en intern rapporteringskanal eller om rapporteringskanalen som finns inte uppnår kraven i visselblåsarlagen, eller
✔️ du har skälig anledning att tro att missförhållandet utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön.

Precis som för de interna rapporteringskanalerna finns särskilda regler för hur de externa rapporteringskanalerna ska utformas samt hur uppföljning och återkoppling ska gå till. De utsedda myndigheternas externa rapporteringskanaler ska skötas av oberoende och självständiga personer eller enheter som på myndighetens vägnar utreder de rapporter som skickas in.  Det ska vara möjligt att rapportera både skriftligt och muntligt, och du har också rätt till ett fysiskt möte med visselblåsarfunktionen. Detta möte ska ske inom skälig tid.

Du har rätt att få en bekräftelse på att rapporten är mottagen inom 7 dagar från mottagandet, om du inte har avsagt dig en bekräftelse eller om myndigheten har anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja din identitet. Du har också rätt att få återkoppling om vilka åtgärder som tagits samt anledningarna till dessa åtgärder inom 3 månader från att myndigheten mottagit rapporten eller, om det finns särskilda skäl, inom högst 6 månader. I sådana fall har du rätt att få information om varför tidsfristen förlängs.

Du har rätt att få information om huruvida uppgifter som kan identifiera dig kommer att lämnas ut och skälen för ett sådant utlämnande, om inte informationen gör att syftet med uppföljningen eller åtgärderna hindras eller försvåras.

Myndigheter med externa rapporteringskanaler ska ha tydlig information på sina hemsidor om hur rapporteringskanalerna ska användas, vilka områden myndigheten ansvarar för, vilka andra myndigheter du kan visselblåsa till samt hur personuppgifter behandlas. De ska även berätta vad det finns för förutsättningar för att omfattas av skyddet från visselblåsarlagen och informera om meddelarfrihet och anskaffarfrihet.

Offentliggörande
Gällande skyddet vid offentliggörande säger visselblåsarlagen följande: “Skyddet gäller vid offentliggörande av information under förutsättning att den rapporterande personen:

✔️ har rapporterat externt i enlighet med denna lag utan att
▪ mottagaren har vidtagit skäliga uppföljningsåtgärder med anledning av rapporteringen, eller
▪ mottagaren i skälig utsträckning har lämnat återkoppling om uppföljningen inom tre månader från mottagandet av rapporten eller, om det finns särskilda skäl, sex månader och den rapporterande personen har informerats om skälen att förlänga tidsfristen,

✔️ har skälig anledning att anta att missförhållandet utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön eller av annat skäl har befogad anledning att offentliggöra informationen, eller

✔️ har skälig anledning att anta att en extern rapportering skulle innebära en risk för repressalier eller leda till att missförhållandet sannolikt inte skulle avhjälpas på ett effektivt sätt.”

Följ oss

Vill du veta mera?