Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Strategi

Med ursprung i Transparency Internationals globala strategi för 2021-2030 har TI Sverige utarbetat sin strategi för 2021-2030 vilken fokuserar på nedan angivna områden.

Strategin följer strukturen i den globala strategin med sju mål och tre delperioder om två, fyra samt fyra år men med ett tillägg av ett åttonde mål: ”Stärkt TI Sverige”, vilket är en fortsättning från TI Sveriges föregående strategi för perioden 2016-2020.

1. Skydda offentliga resurser

Under lång tid har det skett förflyttningar och upplösningar i gränslandet mellan offentlig och privat sektor, på såväl statlig som regional och kommunal nivå. Det finns tecken på att tilliten för det offentliga har minskat. Risker för korruption och maktmissbruk har blottats. Värdegrunden i förvaltningen och ämbetsmannaansvaret är inte alltid självklar. Individcentrering och okritisk tillämpning av New Public Management kan leda till oklarheter vad gäller principerna för den offentliga förvaltningens myndighetsutövning. Det finns tendenser att offentlighetsprincipen inskränks eller inte fullt ut respekteras.

2. Stoppa penningtvätt och flödet av svarta pengar

Flera fall av storskalig penningtvätt har uppdagats inom banksektorn, i Sverige och i dess närhet. Det är osäkert om fenomenet ökar i omfattning. Reaktioner mot penningtvätt och illegala penningflöden på överstatlig nivå är dock kraftiga och det finns en medvetenhet om penningtvättens betydelse i storskalig korruption. Effektivare och kraftigare verktyg behövs. Det finns andra aktörer, än TI Sverige, med större resurser och teknisk kompetens som kan aktivt driva dessa frågor. Detta mål har därför lägre prioritet, men vi kommer att stödja dessa aktörers arbete och engagemang. Vi kommer också aktivt medverka i debatten om Sverige återigen utmärker sig negativt i arbetet mot penningtvätt.

3. SÄKERSTÄLL POLITIKENS INTEGRITET

Det är viktigt att politiker agerar transparent och med trovärdighet för att säkra medborgarnas tillit till demokratiska system. Medvetenhet om skadan av vänskapskorruption, otillbörlig påverkan och jäv behöver ökas och kopplas till konkreta åtgärder.

4. INTEGRITET I AFFÄRER

Hållbar utveckling och framgång i arbetet mot korruption kan inte nås utan aktiv medverkan av näringslivet. Svenska företag som verkar i riskmiljöer och på komplexa marknader är mer utsatta för korruption men har också större potential att påverka positivt i stor skala. TI Sverige, med stöd av det internationella TI-nätverket, är väl positionerad för att både öka medvetenheten om korruptionsrisker internationellt och på hemmaplan och att bygga kunskap om förebyggande program och metoder.

5. DRIVA PÅ BROTTSBEKÄMPNING OCH RÄTTVISA

Bättre framgång i att beivra korruption, nationellt och internationellt, kräver effektiva lagar, tillämpning, verktyg och ansvarsutkrävande för såväl individer som företag. Förståelsen för och skyddet av de som rapporterar om korruption och oegentligheter har ökat, men visselblåsare fortsätter att riskera repressalier.

6. UTVIDGA CIVILSAMHÄLLETS UTRYMME FÖR ANSVARSUTKRÄVANDE

Civilsamhället i Sverige har i jämförelse med många andra länder en stark ställning och möjlighet att agera och att engagera medborgare. TI Sverige stöder, genom medverkan i relevanta initiativ av andra aktörer, förbättrade verktyg för ansvarsutkrävande visselblåsning, aktivtransparens och offentlighet på alla nivåer. Detta fokusområde har således låg prioritet.

7. STÖRRE SAMHÄLLSENGAGEMANG MOT KORRUPTION

Minskande tillit för myndigheter, mindre respekt för lag och ordning, samt upplevelser av oproportionerligt inflytande från icke-valda krafter på statens affärer riskerar att försvaga eller förvrida värderingarna som underbygger ansvarsutkrävande. Den svenska modellen för öppenhet och transparens är under hot av olika anledningar. Ett brett engagemang krävs för att förstå och försvara grundläggande principer. Fler medborgare och ledare behöver stå upp för transparens, integritet och ansvarsutkrävande. Här spelar sociala medier en positiv roll.

8. STÄRKT TI SVERIGE

TI Sverige är en ideell organisation med för svenska förhållanden få individuella medlemmar, begränsade ekonomiska och personella resurser. Detta sätter gränser för våra möjligheter att brett nå ut till olika samhällsaktörer och att påverka opinion och beslutshavare. Snabbare förändringstakt och mer instabil utveckling i samhället ställer dessutom ökade krav på snabbhet och flexibilitet. En större resursbas är nödvändig för att TI Sverige skall kunna säkerställa sin långsiktiga överlevnad och relevans.

Följ oss

Vill du veta mera?