Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Kort om lagen

Visselblåsarlagen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, började gälla den 17 december 2021 och ger ett ökat skydd för visselblåsare. Lagen baseras på EU-direktivet (EU) 2019/1937 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.

Visselblåsarlagen ska göra det både enklare och säkrare för personer att visselblåsa om missförhållanden som uppstår i arbetsrelaterade sammanhang. De som omfattas av lagens skydd är:
● anställda,
● arbetssökande,
● praktikanter,
● volontärer,
● inlånad och inhyrd arbetskraft,
● egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
● personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings-, eller tillsynsorgan,
● aktieägare (om verksamheten är ett aktiebolag), samt
● personer som tidigare har tillhört någon eller några av ovanstående grupper och som fått information om missförhållanden under sin tid på arbetsplatsen.

Lagen gäller om:
✔️ Det finns ett allmänintresse att informationen om missförhållandet kommer fram.
✔️ Du har fått vetskap eller information om missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang. Notera att frågor kring egna arbetsförhållanden och -villkor oftast inte är skyddade av visselblåsarlagen.
✔️ Du vid tidpunkten för rapportering har skälig anledning att tro att informationen om missförhållandena är sann, det räcker inte att ha hört rykten.

Du får inte begå brott när du inhämtar information eller genom rapportering av missförhållandet.

Tre olika sätt att visselblåsa
Enligt lagen finns det tre olika sätt att visselblåsa på:
● Intern rapportering
● Extern rapportering
● Offentliggörande

Intern rapportering innebär att du använder din arbetsgivares egen rapporteringskanal. Alla offentliga arbetsgivare som har fler än 49 anställda samt privata arbetsgivare med fler än 249 anställda ska ha haft dessa kanaler på plats sedan 17 juli 2022. Från och med den 17 december 2023 gäller även kravet för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Extern rapportering innebär att du rapporterar direkt till särskilt utsedda myndigheter. En lista över myndigheterna och deras ansvarsområden hittar du här.

Offentliggörande innebär oftast att du lämnar uppgifter till media, men all visselblåsning som inte sker genom interna eller externa rapporteringskanaler kan ses som offentliggörande. Läs mer om offentliggörande här.

Skydd för visselblåsare
Lagen skyddar visselblåsare mot repressalier och hindrande åtgärder samt ger visselblåsaren ansvarsfrihet för åsidosättande av tystnadsplikt.

Skyddet mot hindrande åtgärder innebär att en arbetsgivare inte får, genom hot eller löften om förmåner, försöka få en person att avstå från att visselblåsa. Arbetsgivaren får heller inte undanhålla information om hur du ska gå till väga för att visselblåsa eller vad du har för rättigheter som visselblåsare. 

Arbetsgivaren får inte på något sätt straffa en person som visselblåst - ett så kallat skydd mot repressalier. Det betyder exempelvis att du inte får avskedas eller omplaceras på grund av en visselblåsning, men även att du inte får utsättas för negativa beteenden så som kränkningar, utfrysning eller förlust av förmåner. Skyddet mot repressalier gäller även för personer som på något sätt hjälpt eller har en koppling till visselblåsaren. Det gäller till exempel: 
● arbetskamrater
● kollegor som hjälpt visselblåsaren att ta fram information om missförhållandet eller förklarat för visselblåsaren vad viss information betyder
● vänner och familj till visselblåsaren som arbetar för samma arbetsgivare
● juridiska personer som är kopplade till visselblåsaren
● fackligt förtroendevalda som gett visselblåsaren råd

Om en arbetsgivare bryter mot reglerna om hindrande åtgärder och repressalier kan du ha rätt att utkräva skadestånd.

Visselblåsarlagen och annat skydd
Visselblåsarlagen inskränker inte skydd som redan gäller enligt annan lag, förordning eller på annan grund. I tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen finns bestämmelser om rätt för var och en att i vissa medier meddela och offentliggöra uppgifter i vilket ämne som helst.

Undantag från visselblåsarlagen
Det kan finnas undantag från visselblåsarlagens skydd beroende på din situation – hittar du inte informationen här är du välkommen att kontakta oss.

Följ oss

Vill du veta mera?