Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Ordlista

Här finns en ordlista med frekvent använda ord och uttryck i förhållande till visselblåsning. Ordlistan kommer successivt att utökas på basis av förfrågningar som kommer till Stödlinjen.

Allmänintresse: Du kan endast visselblåsa om missförhållanden där det finns ett allmänintresse att informationen kommer fram. För att det ska finnas ett allmänintresse ska det:
✔️ gälla allvarliga missförhållanden
✔️ vara av intresse för en krets som kan betecknas som allmänheten
✔️ finnas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram

Det kan till exempel gälla frekventa och systematiska missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de rättas till eller avbryts.

Anskaffarfrihet: Anskaffarfrihet innebär att alla har rätt enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att anskaffa uppgifter i syfte att offentliggöra eller publicera dem.

Ansvarsfrihet: Som visselblåsare har du ansvarsfrihet för åsidosättande av tystnadsplikt om du har skälig anledning att anta att rapportering av tystnadspliktsskyddad information är nödvändig för att avslöja missförhållandet. Det betyder att du inte gör dig skyldig till brott om du bryter mot tystnadsplikter när du visselblåser. Du har dock inte ansvarsfrihet om du åsidosätter kvalificerade tystnadsplikter.

Arbetsgivare: I visselblåsarlagen benämns arbetsgivare som verksamhetsutövare. Lagen definierar arbetsgivare som a) en fysisk eller juridisk person i privat verksamhet och b) en statlig förvaltningsmyndighet, domstol eller kommun i offentlig verksamhet.

Behörig myndighet: De myndigheter som enligt förordning 2021:949 måste tillhandahålla externa rapporteringskanaler. En lista över dessa myndigheter och deras ansvarsområden hittar du här.

Efterforskningsförbud: En offentlig arbetsgivare får inte efterforska vem som har lämnat ut uppgifter till media för publicering. Efterforskningsförbudet basera på tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och är en del av meddelarfriheten.

Extern rapportering: Att lämna information om missförhållandet till en extern rapporteringskanal hos en behörig myndighet.

Hindrande åtgärder: Det är enligt visselblåsarlagen olagligt för en arbetsgivare att försöka hindra genom hot eller löften den som vill visselblåsa.

Intern rapportering: Att lämna information om missförhållandet till den interna rapporteringskanalen som ska finnas hos arbetsgivare med över 50 anställda. Privata arbetsgivare med 50 till 249 anställda behöver inte ha en intern rapporteringskanal förrän den 17 december 2023.

Källskydd: Om du har lämnat uppgifter till media får personen som tagit emot uppgifterna inte, enligt lag, röja din identitet.

Konfidentialitet: Informationen är endast tillgänglig för de personer som har behörighet ta del av den.

Meddelarfrihet: Tryckfrihetsförordningen säger “Det står var och en fritt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att de ska göras offentliga i en tryckt skrift.”

Meddelarskydd: Meddelarskyddet gäller för anställda inom stat, kommun eller region men även för personer som jobbar inom vissa privata verksamheter som delvis är offentligt finansierade samt vissa kommunala bolag. Meddelarskyddet innebär att man får anskaffa och lämna ut information till media för publicering men också att arbetsgivaren är förbjuden att försöka identifiera eller straffa personen som lämnat ut uppgifter till media. 

Missförhållande: Arbetsmiljöverket skriver att med “missförhållanden menas alla typer av försummelser eller oegentligheter, oavsett om de beror på medvetet agerande eller oaktsamhet. Även olika typer av försummelser eller oegentligheter som ännu inte har inträffat, men som högst sannolikt kommer att inträffa, kan vara ett missförhållande. Försök att dölja missförhållanden kan i sig utgöra ett missförhållande. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående.” 

Rapporterande person: se Visselblåsare.

Rapportering: Muntligt eller skriftligt lämnande av information om missförhållanden genom intern rapportering, extern rapportering eller offentliggörande.

Repressalier: Direkta eller indirekta handlingar som görs för att straffa visselblåsaren för att hen har visselblåst. Enligt visselblåsarlagen skyddas visselblåsaren från repressalier. Andra fysiska eller juridiska personer kopplade till arbetsplatsen som hjälpt visselblåsaren eller på något annat sätt är knuten till visselblåsaren skyddas också.

Sekretess: Sekretessen regleras i offentlighets- och sekretesslagen som innehåller bestämmelser avseende den specifika sekretess som gäller för olika offentliga verksamheter.

Tystnadsplikt: Tystnadsplikt innebär att en person inte får delge särskild information. Det kan röra sig om anställda som inte får informera om deras klienter, men även företag med hemlig information. Hur strikt tystnadsplikten är varierar mellan olika yrken.

Verksamhetsutövare: se Arbetsgivare. 

Visselblåsare: I visselblåsarlagen benämns visselblåsare som rapporterande person. Lagen definierar visselblåsare som den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den och som tillhör någon eller några av följande personkategorier: 
● arbetstagare,
● personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,
● personer som söker eller utför volontärarbete,
● personer som söker eller fullgör praktik,
● personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning,
● egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
● personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
● aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller
● personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten 

Följ oss

Vill du veta mera?