Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
auditorium-2488359_1920.jpg

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

Tid: 25 april 2019, kl. 17:30-19:30
Plats: SUP46 (Europahuset), Regeringsgatan 65, 3tr, Stockholm

Innan föreningsstämman (kl. 17:30-18:30) bjuder vi in till en presentation av och diskussion med Harriet Wallberg, tidigare bl a universitetskansler och rektor på Karolinska Institutet, och författare till ”När lögnen blir sanning – om händelserna efter Macchiariniaffären”. Denna programpunkt är öppen för alla intresserade.

Föreningsstämman börjar c:a kl. 18:30 och förväntas avslutas kl. 19:30.

Föredragningslista
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
5. Föredragning av styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår
6. Föredragning av revisorernas berättelse
7. Fastställande av bokslut och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fråga om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
10. Val av föreningens ordförande
11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av valberedning för samtliga val vid nästkommande ordinarie föreningsstämma
14. Fastställande av årsavgifter
15. Från styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
- Slutgiltigt beslut om vid förra ordinarie föreningsstämma beslutade stadgeförändringar
16. Motioner. Av medlem påkallad fråga
17. Redovisning av föreningens kommande verksamhet
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Medlem som önskar ställa motion eller få fråga upptagen vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla det till styrelsen senast fyra veckor före föreningsstämmans hållande.

Vänligen anmäl ditt deltagande i föreningsstämman och/eller programpunkten senast 19 april till info@transparency.se så att vi kan beräkna antalet deltagare. Underlag inför föreningsstämman finns tillgängligt senast 10 dagar innan stämman.

Välkomna!
Louise Brown
Ordförande

Följ oss

Vill du veta mera?