Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
cup-of-coffee-1280537.jpg

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021

Kallelse till Transparency International Sveriges ordinarie föreningsstämma (årsstämma) 2021
Tid:
22 april 2021, kl. 17:30-19:00
Plats:
Online med Zoom

Vi inleder (kl. 17:30-18) med Transparency Internationals (TI) internationella ordförande Delia Ferreira Rubio som kommer att berätta om TI:s globala strategi 2021-2030 och särskilt TI:s arbete under pandemin. Programpunkten hålls på engelska.

Årsstämman börjar kl. 18 och förväntas avslutas kl. 19.

Föredragningslista
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
6. Föredragning av styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fastställande av bokslut med balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fråga om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av föreningens ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning för samtliga val vid nästkommande ordinarie föreningsstämma
15. Fastställande av årsavgifter
16. Från styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
- Information om ackreditering 2021 samt etiskt ombud
17. Motioner. Av medlem påkallad fråga
18. Redovisning av föreningens kommande verksamhet
- Information om TI Sveriges Strategi 2021-2030
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Medlem som önskar ställa motion eller få fråga upptagen vid årsstämman skall skriftligen anmäla det till styrelsen senast fyra veckor före stämmans hållande (d.v.s. 25 mars 2021).

Sedvanligt underlag skickas ut till alla medlemmar senast 10 dagar, i enlighet med stadgarna, innan årsstämman.

Anmälan görs till info@transparency.se senast 15 april. Alla som anmäler sig till årsstämman får i god tid innan årsstämman en länk till det digitala mötet.

Årsstämman är öppen för föreningens individuella medlemmar.

Välkomna!

Ulrik Åshuvud
Ordförande
TI Sverige

Följ oss

Vill du veta mera?