Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
boat-chain-dawn-119562.jpg

Tillsatt: TI Sverige söker auktoriserad revisor för uppdrag

Transparency International Sverige söker auktoriserad revisor för kort uppdrag i november 2020

Transparency International (TI) Sverige har beviljats projektstöd, under 2018-2020, från Svenska Institutet för ett projekt om företags antikorruptionsarbete i Östersjöområdet. TI Sverige är bidragsmottagare och ansvarig för rapportering till projektfinansiären. Partnerorganisationer är Transparency International Litauen och Transparency International Ryssland. Projektaktiviteterna påbörjades hösten 2018 och avslutades oktober 2020.

Den totala projektbudgeten är 500 000 SEK, varav 90% är utbetalt och resterande 10% utbetalas eventuellt* efter godkänd slutlig rapportering. TI Sverige och TI Litauen har mottagit 180 000 SEK (200 000 SEK) vardera och TI Ryssland 90 000 SEK (100 000 SEK). *Projektbudgeten är inte fullt utnyttjad, delvis på grund av omständigheter i anslutning till pågående pandemi, vilket kan betyda att resterande 10% inte kommer att utbetalas.

Om revisor och revision
• För projektstöd överstigande 100 000 SEK ska revision inom två månader efter avslutat projekt utföras av en auktoriserad/godkänd revisor i enlighet med internationell revisionsstandard (ISA), med tillämpning av ISA 800/805. Revision ska även underställas medel som vidareförmedlas till enskild partnerorganisation i Sverige eller utomlands om den vidareförmedlade summan överstiger 100 000 SEK.
• Revisorn ska efter genomförd granskning lämna en bestyrkanderapport i vilken denne lämnar ett uttalande om huruvida den ekonomiska redovisningen, enligt revisorns uppfattning, i allt väsentligt, har upprättats i enlighet med SI:s instruktion och avtal (för ekonomisk rapportering). Revisorn ska i sin rapport redogöra för revisionens omfattning och den metod som använts.
• Om medel om 100 000 SEK eller mindre vidareförmedlats till en enskild partnerorganisation, ska detta framgå i bidragsmottagarens revisionsrapport som en ”Upplysning av särskild betydelse” (Enligt ISA 706), specificerat per partnerorganisation. Det räcker att revisorn i sin granskning fastställer att medel har utbetalats, samt tar del av kvitton/underlag som kommit bidragsmottagaren tillhanda från partnerorganisationen.

TI Sverige har mottagit projektmedel överstigande 100 000 SEK vilket innebär krav på revision. TI Litauen har även mottagit projektmedel överstigande 100 000 SEK och kommer således att tillhandahålla en separat självständig revisionsrapport som uppfyller ovanstående krav. Denna revisionsrapport lämnas in till TI Sverige senast 25 november 2020 innan vidarebefordring till projektfinansiär Svenska Institutet.

TI Ryssland har mottagit projektmedel understigande 100 000 SEK vilket innebär att de senast den 10 november 2020 inkommer med ekonomisk rapport och tillhörande underlag till TI Sverige. Denna rapport ska ingå som en ”Upplysning av särskild betydelse”, enligt ISA 706, i revisionsrapporten för TI Sverige.

TI Sverige tillhandahåller nödvändigt underlag för revision såsom ekonomisk rapportering och tillhörande underlag. Givet rådande situation kommer detta underlag att i så stor utsträckning som möjligt att tillhandahållas digitalt. TI Sverige finns tillgänglig, genom telefon, e-post och annan digital kommunikation, under tiden för revision för information och upplysningar.

Tidpunkt för revision 16-25 november.

Vänligen inkom med anbud, och kostnadsförslag, på detta uppdrag senast 11 november till info@transparency.se. Frågor besvaras av TI Sveriges exekutivsekreterare Lotta Rydström lotta.rydstrom@transparency.se.

Följ oss

Vill du veta mera?