Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
pexels-photo-356043.jpg

En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

”I en demokrati och rättsstat är ett högt institutionellt förtroende och en hög mellanmänsklig tillit av stor betydelse. En förutsättning för detta är att rättsstatens principer upprätthålls och att det inte förekommer korruption. Särskilt viktigt är detta i tider när frågor om demokrati och rättsstat ifrågasätts och i vissa fall hotas. Då är det centralt att ha en opartisk tjänstemannakår som utövar sitt uppdrag utifrån grundläggande rättsprinciper och regelverk och utifrån en gemensam värdegrund.” citat SOU 2020:40 s. 57

Tillitsdelegationen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera statliga myndigheters introduktionsutbildningar samt lämna förslag till en gemensam introduktionsutbildning för statsanställda.

Tillitsdelegationens slutbetänkande ”SOU 2020:40 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen” menar att en gemensam obligatorisk utbildning är en viktig investering för alla statsanställda (inkl. bl.a. uppdragstagare), oavsett tidigare statlig erfarenhet, och att den bör bidra till ökat förtroende för statsförvaltningen och ytterst till stärkt förtroendet för demokratin. Den gemensamma utbildningen, som ska regleras i lag, gäller statliga förvaltningsmyndigheter, domstolar, samt de myndigheter som lyder under riksdagen – och omfattar såväl chefer som medarbetare. Den som har deltagit i grundutbildningen inom statsförvaltningen ska sedan ges fortbildning.

Syftet med utbildningen är inte enbart ökad kunskap om grundläggande normer, rättsprinciper och regelverk som gäller för statsförvaltningen, men även ökad förståelse och förmåga att hantera den speciella roll en statsanställda har – dvs en förändring av både kunskap och beteende. För att detta ska uppnås krävs en kombination av formell utbildning, självstudier, diskussion, erfarenhetsutbyte och kritisk reflektion. Grundutbildningens självstudier bör finnas öppet tillgänglig så att många medborgare som möjligt kan få inblick i rollen som följer av att arbeta i statsförvaltningen.

Tillitsdelegationen föreslår att ett råd för utbildning inom statsförvaltningen inrättas vid Statskontoret. Rådet beslutar om innehållet, men regleringen av rådet sker genom lag. Utöver rådet föreslås att ett stort universitet får i uppdrag att tillhandahålla och genomföra grundutbildningen i den gemensamma utbildningen inom statsförvaltningen.

TI Sverige välkomnar Tillitsdelegationens slutbetänkande och betonar specifikt vikten av att verksamma inom statsförvaltningen bör ges kunskap och förmåga att agera korrekt och opartiskt i syfte att förhindra och förebygga risken för korruption – grundläggande för en demokrati och rättsstat.

Följ oss

Vill du veta mera?