Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
abstract-access-blur-257930.jpg

TI Sverige och GDPR

Integritet och hantering av personlig information

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur verksamheter får behandla personuppgifter. Mer information om dataskyddsförordningen finns hos Datainspektionen.

Nedan informerar vi om vilka personuppgifter som Transparency International (TI) Sverige kan komma att behandla, för vilka ändamål denna behandling sker samt vilka rättigheter du har mot bakgrund av denna personuppgiftsbehandling. TI Sverige behandlar enbart verksamhetsrelaterade personuppgifter. Med verksamhetsrelaterade personuppgifter menas de som föreningen är bundna av lag, stadgar eller andra förordningar och avtal att behandla. Genom att bli medlem i föreningen godkänner du till att vi behandlar dina personuppgifter i relation till vår verksamhet.

Utöver medlemmar, gäller även reglerna för förtroendevalda funktioner, såsom styrelsemedlemmar, som också godkänner till behandling av verksamhetsrelaterade personuppgifter i samband med att de väljs av föreningsstämman, eller annan beslutförande funktion. Personer som anmäler sig till TI Sveriges aktiviteter godkänner till behandling i samband med anmälan eller registrering .

1. Vilka personuppgifter sparar vi?
TI Sverige kan inom ramen för sin verksamhet komma att samla in personuppgifter i olika avseenden. Dessa uppgifter inhämtas bara direkt från dig, och alltså inte från några offentliga register eller andra källor.

Individuella medlemmar: Vi sparar ditt namn och din e-postadress i vårt medlemsregister. Vi sparar inte postadress, telefonnummer eller personnummer. Det är heller ingen information som du ombes att uppge som föreningsmedlem.

Personer anmälda till aktiviteter som arrangeras av TI Sverige, eller i samarrangemang med oss och där vi ansvarar för anmälningar: Vi sparar ditt namn, din e-postadress och eventuella restriktioner vad gäller förtäring såsom matallergier.

Förtroendevalda funktioner i föreningen: Vi sparar ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Specifika särskilda tillfällen: Om du utför en tjänst för TI Sverige mot ersättning  kommer vi även att behandla kontouppgifter och, om nödvändigt, personnummer. Den rättsliga grunden i detta är främst skattelagstiftningen.

Vid deltagande vid seminarier eller andra aktiviteter arrangerade av oss eller i samarbete med oss kan vi komma att filma (med ljud och/eller bild) eller fotografera. Det medför att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier som TI Sverige behandlar och som kan komma att publiceras på TI Sveriges kommunikationskanaler. TI Sverige kommer i så fall att tydligt meddela i förväg om sådan upptagning eller fotografering sker. Vi kommer inte att publicera ljud- och bildupptagningar som du har en framträdande roll i utan ditt godkännande.

2. Varför sparar vi den här informationen?
Individuella medlemmar: Informationen ger oss möjlighet att dels administrera ditt medlemskap och dels kontakta (via e-post) dig rörande föreningens verksamhet: inbjudningar, nyhetsbrev, pressmeddelanden och annan föreningsrelevant information. Dessutom ger det oss möjlighet att påminna om inbetalning av medlemsavgifter.

Personer anmälda till aktiviteter som arrangeras av TI Sverige, eller i samarrangemang med oss och där vi ansvarar för anmälningar: Informationen sparas för aktivitetsspecifika ändamål såsom påminnelser och registreringslistor.

Förtroendevalda funktioner i föreningen: Informationen sparas för möjligheten till kontakt vad gäller föreningens verksamhet.

3. Hur länge sparar vi den här informationen?
Individuella medlemmar: Vi spar informationen så länge du är medlem. Därefter raderas all information rörande dig som person från vårt medlemsregister.

Personer anmälda till aktiviteter som arrangeras av TI Sverige, eller i samarrangemang med oss och där vi ansvarar för anmälningar: Vi sparar informationen en månad efter det att aktiviteten genomförts.

Förtroendevalda funktioner i föreningen: Informationen så länge du innehar en förtroendevald post i föreningen.

4. Hur samlas informationen in?
Informationen samlas in först efter bekräftat godkännande, och då främst godkännande genom följande kanaler: prenumeration på nyhetsbrev via websidan, e-postlänkar via websidan, direkt e-post till föreningen och/eller funktioner i föreningen, samt anmälningsformulär till aktiviteter.

5. Vilka rättigheter har du?
5.1. Rätt till registerutdrag och rättelse. Du har rätt att begära registerutdrag med hänsyn till den personuppgiftsbehandling som TI Sverige utför angående dig. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att dessa rättas.
5.2. Rätt till radering. Dina personuppgifter kommer inte att sparas under längre tid än vad som anges i avsnitt 3. Du har rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter (se 5.1.).
5.3. Rätt till invändning. Du har rätt att invända mot TI Sveriges personuppgiftsbehandling. Rätten till invändning innebär att du kan begära att vi inte behandlar dina personuppgifter, exempelvis att du inte vill att TI Sverige kontaktar dig med hänsyn till seminarier och aktiviteter.
5.4. Rätt att återkalla godkännande. Om du har lämnat ditt godkännande till TI Sverige behandling i något avseende har du rätt att återkalla detta godkännande. När du återkallar ditt godkännande kommer den hantering som godkännandet avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt godkännande att raderas, under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som TI Sverige har rätt att använda dina personuppgifter för.
5.5. Utövande av dina rättigheter. Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du TI Sverige.

6. Vem har tillgång till informationen?
Informationen är enbart tillgänglig för betrodda personer utsedda av föreningen, vilket omfattar; anställda personer eller styrelserepresentanter. Ingen information skall publiceras offentligt utan godkännande.

Personuppgiftsbiträdesavtal. I det fall TI Sverige använder underleverantörer, exempelvis för tjänster som e-post, nyhetsbrev eller utskick av inbjudningar till olika aktiviteter, och dessa underleverantörer omfattas av GDPR, är dessa parter personuppgiftsbiträden. I dessa fall ingår TI Sverige ett personuppgiftsbiträdesavtal som binder underleverantören till att följa lagkrav och reglerar hur hantering av personuppgifter ska ske mellan parterna. Personuppgiftsbiträdet får endast behandla personuppgifter enligt instruktioner från den personuppgiftsansvarige – TI Sverige.

7. Vem är personuppgiftsansvarig?
Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig. Det är styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen.

Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på TI Sverige.

Följ oss

Vill du veta mera?