Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
cup-of-coffee-1280537.jpg

Inbjudan till virtuell ordinarie föreningsstämma

Välkomna till Transparency International Sveriges ordinarie föreningsstämma (årsstämma) 2020

Tid: 28 april 2020, kl. 18:00-19:00
Plats: Digitalt via Zoom

Årsstämman kommer att ske genom Zoom. Årsstämman är enbart öppen för individuella medlemmar i föreningen Transparency International Sverige.

Sedvanligt underlag skickas ut till alla medlemmar senast 10 dagar, i enlighet med stadgarna, innan årsstämman. Detta underlag har skickats ut till alla medlemmar den 18 april.

Anmälan görs till info@transparency.se senast 21 april.

Alla som anmäler sig till årsstämman inom utsatt tid får senast 24 april ytterligare information om anslutning samt en länk till det digitala mötet.

Föredragningslista
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
6. Föredragning av styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fastställande av bokslut med balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fråga om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av föreningens ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning för samtliga val vid nästkommande ordinarie föreningsstämma
15. Fastställande av årsavgifter
16. Från styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
- Slutgiltigt beslut om vid förra ordinarie föreningsstämma beslutade stadgeförändringar. 17. Motioner. Av medlem påkallad fråga
18. Redovisning av föreningens kommande verksamhet
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Följ oss

Vill du veta mera?