Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
auditorium-2488359_1920.jpg

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022

Kallelse till Transparency International Sveriges ordinarie föreningsstämma (årsstämma) 2022


Tid: 27 april 2022, kl. 17:30-19:30
Plats: Stockholm

Sedvanligt underlag skickas ut till alla medlemmar senast 10 dagar, i enlighet med stadgarna, innan årsstämman. Medlem som önskar ställa motion eller få fråga upptagen vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla det till info@transparency.se senast fyra veckor före föreningsstämmans hållande.

Vi återkommer närmare med information om programpunkt i anslutning till ordinarie föreningsstämma.

Anmälan görs till info@transparency.se senast 20 april.

Föredragningslista
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
6. Föredragning av styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fastställande av bokslut med balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fråga om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av föreningens ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning för samtliga val vid nästkommande ordinarie föreningsstämma
15. Fastställande av årsavgifter
16. Från styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
17. Motioner. Av medlem påkallad fråga
18. Redovisning av föreningens kommande verksamhet
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Årsstämman är öppen för föreningens individuella medlemmar.

Välkomna!

Ulrik Åshuvud
Ordförande
TI Sverige

Följ oss

Vill du veta mera?