Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
auditorium-2488359_1920.jpg

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020

Viktig information om Transparency International Sveriges ordinarie föreningsstämma (årsstämma).

Givet det rådande läget har styrelsen, i samråd med föreningens revisorer, beslutat att Transparency International Sveriges ordinarie föreningsstämma den 2 april skjuts fram till den 28 april. Ytterligare detaljer om genomförandet av föreningsstämman samt sedvanliga handlingar kommer att kommuniceras senast 14 dagar före.

Utsänd kallelse och tillhörande föredragningslista, från den 20 februari, gäller.

Eventuella frågor e-postas enklast till info@transparency.se.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020
Tid:
2 april 2020, kl. 18:00-20:00
Plats:
ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

Ordinarie föreningsstämma börjar kl. 18 och förväntas avslutas kl. 19.

Efter föreningsstämman (kl. 19-20) bjuder vi in till samtal och diskussion med Richard Sannerholm om "Rättsstaten Sverige - skandaler, kriser, politik". Programpunkten är öppen för alla intresserade och separat inbjudan kommer närmare.

Föredragningslista
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
6. Föredragning av styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fastställande av bokslut med balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fråga om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av föreningens ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning för samtliga val vid nästkommande ordinarie föreningsstämma
15. Fastställande av årsavgifter
16. Från styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
- Slutgiltigt beslut om vid förra ordinarie föreningsstämma beslutade stadgeförändringar.
17. Motioner. Av medlem påkallad fråga.
18. Redovisning av föreningens kommande verksamhet
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Medlem som önskar ställa motion eller få fråga upptagen vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla det till styrelsen senast fyra veckor (5 mars) före föreningsstämmans hållande.

Vänligen anmäl ditt deltagande i föreningsstämman och/eller programpunkten senast 26 mars till info@transparency.se så att vi kan beräkna antalet deltagare.

Underlag inför föreningsstämman finns tillgängligt senast 10 dagar (23 mars) innan stämman.

Välkomna!

Ulrik Åshuvud
Ordförande
TI Sverige

Följ oss

Vill du veta mera?