Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
justice-2071539_1920.jpg

En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter

Transparency International Sverige (TI Sverige) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet ”En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter” (SOU 2023:43)

Övergripande synpunkt
TI Sverige välkomnar betänkandet och i stort de förslag som läggs kring samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter. Vi instämmer i att användandet av sk. sanningsförsäkringar i normalfallet därmed bör upphöra.

Specifika synpunkter och förslag
För att registerkontrollen ska bli ändamålsenlig är det viktigt att de register som ingår i kontrollen är uppdaterade och av hög kvalitet. Det bör särskilt noteras att Bolagsverkets register över verkliga huvudmän är av central betydelse i sammanhanget. Särskilda resurser bör därför avsättas av Bolagsverket för att säkerställa att uppgifterna vad gäller verkliga huvudmän uppdateras löpande och hålls aktuella.

Vidare föreslår TI Sverige att det införs en rutin för en årlig påminnelse till bolag att se över sina uppgifter vad gäller verkliga huvudmän, dvs. en påminnelse att uppdatera om det har skett förändringar. Genom en återkommande och vitesbelagd påminnelse från Bolagsverket att se över sina uppgifter vad gäller verkliga huvudmän gör vi bedömningen att kvaliteten i registret skulle öka utan behov av någon större insats från Bolagsverket. Vidare bör Bolagsverket få extra resurser för att i större utsträckning aktivt kunna följa upp anmälningar om eller faktiskt konstaterade felaktigheter i registret.

För att ytterligare underlätta för upphandlande myndigheter och enheter föreslår TI Sverige att Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att skapa större transparens kring upphandlingar i offentlig sektor genom en samlad nationell offentlig databas med bland annat resultatet av genomförda upphandlingar.

Följ oss

Vill du veta mera?