Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
justice-2071539_1920.jpg

Ökad trygghet för visselblåsare

Den 20 augusti bjöd Transparency International Sverige in till ett samtal om hur EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, det så kallade visselblåsardirektivet, ska genomföras i svensk rätt.

Inga-Lill Askersjö, särskild utredare, inledde det websända seminariet med att informera om utredningens betänkande. Betänkandet är föranlett av ett EU-direktiv som Sverige har en skyldighet att genomföra. Direktivet lämnar dock ett visst utrymme för Sverige att välja hur det ska genomföras.

”Enkelt, tryggt och säkert”
I betänkandet föreslås en ny lag och ändringar i vissa befintliga lagar. Lagförslaget kan lite förenklat sägas bestå av fyra huvudsakliga delar: i) en person ska inte kunna ställas till ansvar för att ha åsidosatt tystnadsplikt vid rapportering, ii) skadestånd ska kunna krävas om en person utsätts för repressalier på grund av rapportering, iii) det ska ställas krav på rapporteringskanaler (interna/externa) för alla arbetsgivare – både inom offentlig och privat sektor – med fler än femtio anställda, samt iv) den rapporterande personens identitet ska skyddas genom nya sekretessbestämmelser. Inga-Lill Askersjö poängterade att huvudsyftet med lagförslaget är att det ska vara enkelt, tryggt och säkert att rapportera om missförhållanden.

En väsentlig skillnad jämfört med den nuvarande lagstiftningen är att skyddet föreslås omfatta en betydligt vidare personkrets. I dag skyddas enbart arbetstagare

I betänkandet föreslås ingen reglering av möjligheten att vara anonym vid rapportering. Skyddet för den rapporterande personens identitet föreslås i stället skyddas genom bestämmelser om sekretess och behandling av personuppgifter. Fördelarna, enligt utredningen, med att skydda identiteten på detta sätt, snarare än att kräva eller uppmuntra anonym rapportering, är bland annat lättare uppföljning och verifiering av uppgifter, samt stärkt trovärdighet.

Utredningen föreslår att Sverige ska gå längre än direktivets minimikrav i två avseenden. Dels genom att inkludera skydd vid rapportering av missförhållanden som det finns ett allmänt intresse av att de kommer fram – inte enbart missförhållanden inom de av direktivet särskilt utpekade rättsområdena, dels genom att inte undanta kommuner med färre än 10 000 invånare från kravet på att ha interna rapporteringskanaler.

Av allmänt intresse
Ett missförhållande är, enligt utredningen, av allmänt intresse om det berör en bredare krets av personer och det finns ett legitimt intresse av att missförhållandet kommer fram. Allmänheten kan t.ex. i egenskap av skattebetalare eller konsumenter ha ett intresse av att få reda på att det förekommer ett uppenbart slöseri med allmänna medel eller att produkter är osäkra. Inga-Lill Askersjö underströk att bedömningen av vad som är av allmänintresse inte bör göras för komplicerad och att om den rapporterande personen har rimliga skäl att tro att informationen är sann bör inte skyddet försvinna även om personen har misstagit sig om informationens riktighet.

Inga-Lill Askersjö och Per Larsson, utredningens huvudsekreterare, reflekterade över de största utmaningarna med utredningen och lyfte bland annat omfånget av direktivet, svårigheten att få direktivet att passa in i den svenska modellen och beaktandet av vissa motstående intressen.

Under webbinariet inkom flera frågor varav några togs upp för diskussion. Bland annat efterfrågades hur rekvisitet ”oberoende och självständig” (med avseende på den person/enhet som mottar rapporter) ska tolkas. Inga-Lill och Per menade att personen ska verka självständigt i sin funktion och i sin uppgift ha mandat att inleda en utredning. Rollen borde kunna liknas vid rollen av en internrevisor eller ett dataskyddsombud.

Arbetsgivare med fler än femtio anställda omfattas
Direktivet måste införlivas i medlemsstaternas lagstiftning senast december 2021 och lagförslagen föreslås träda i kraft då vad avser skyddslagstiftningen. Kravet på rapporteringskanaler föreslås träda i kraft sommaren 2022 för arbetsgivare med fler än 249 anställda och december 2023 för arbetsgivare med 50–249 anställda. Med arbetsgivare avses både företag och kommuner. De nya kraven på rapporteringskanaler innehåller inga detaljerade krav på utformning utan det ska finnas stor frihet för arbetsgivaren att utforma dessa.

TI Sverige återkommer med kommentarer kring utredningens förslag i vårt remissvar. 

Länk till betänkandet

Följ oss

Vill du veta mera?