Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
lady-justice-2388500_1920.jpg

Synpunkter på En gemensam angelägenhet

TI Sverige har bjudits in att ge synpunkter på Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46).

Vi instämmer i Jämlikhetskommissionens bedömning att ”förvaltningens kvalitet och frihet från korruption påverkar också legitimiteten hos det politiska systemet, liksom den generella tilliten i samhället”. Därför är också åtgärder för att försvara det politiska systemets och förvaltningens integritet relevanta för kommissionens utredningsmandat.

Vi har under en längre tid pekat på att Sverige inte tagit full hänsyn till Grecos (Groupe d’États contre la Corruption/Group of States against Corruption) rekommendationer om partifinansiering. Vi välkomnar därför utredningens förslag att regelverket beträffande bidrag till de politiska partierna skärps ytterligare för att på alla punkter motsvara Grecos krav. Innan en sådan skärpning påbörjas bör även en utvärdering av tillämpningen av lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier göras.

Utredningen konstaterar också att en jämlik rekrytering till den offentliga förvaltningen som bygger på meriter och inte på familjebakgrund bidrar till lägre korruption, med de vinster för samhälle och ekonomi som detta för med sig. Vi skulle vilja lägga till vänskapsband som en ännu större risk för korruption – dvs. så kallad vänskapskorruption.

För att ytterligare säkerställa en jämlik rekrytering till den offentliga förvaltningen och samtidigt förebygga intressekonflikter och jäv föreslår därför TI Sverige att tillämpningen av lagen om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet ska utredas och utvidgas att omfatta även generaldirektörer och andra högre chefer i staten, regionerna och kommunerna.

Vidare bör särskilda åtgärder vidtas, t.ex. en nationell kampanj, för att förebygga förtroendeskadliga bisysslor och direkta intressekonflikter i den offentliga förvaltningen.

Vi föreslår också en utökad transparens kring hur utredare inom kommittéväsendet utses. Det bör även införas rutiner kring kontroll av eventuella intressekonflikter genom att en standardiserad självdeklaration används i samband med rekryteringar inom den offentliga förvaltningen.

TI Sveriges synpunkter som pdf.

Följ oss

Vill du veta mera?