Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
pexels-photo-209640.jpg

TI Sveriges Strategi 2021-2030

Vid TI Sveriges ordinarie föreningsstämma den 22 april lanserades föreningens strategi för 2021-2030. Strategin bygger på och stödjer Transparency Internationals globala strategi ”Holding Power to Account”, men har anpassats för att fokusera på de särskilda utmaningar och förhållanden som Sverige står inför vad gäller risker för korruption.

Tioårsperioden i den globala strategin är vald för att sammanfalla med decenniet för FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vår gemensamma vision är en ”värld fri från korruption” med det övergripande målet att ”hålla makten ansvarig för allmänhetens bästa”, definierat som uppfyllandet av de sjutton globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

I det kortare perspektivet – de närmaste två åren – utgör pandemin och dess konsekvenser en dominerande faktor, med nya eller utökade risker för korruption när normala regler och förfaranden delvis sätts ur spel. Det är dock inte bara pandemin som påverkar kontexten och förutsättningarna för vårt arbete. Demokratin och rättsstaten är under hot i flera länder, även i Europa. Försvagad tillit till myndigheter, institutioner och politiken undergräver sakligt ansvarsutkrävande. Maktbalansen i världen förändras i och mellan länder i en riktning som i flera fall ökar risken för och förekomsten av korruption och maktmissbruk. Den snabba teknologiska utvecklingen skapar nya korruptionsrisker men också bättre möjligheter att upptäcka och motverka korruption.

Å andra sidan finns det en större medvetenhet om korruptionens allvarliga negativa konsekvenser, större intresse för och krav på hållbarhet, nya möjligheter för digital mobilisering framförallt av yngre i stora samhällsfrågor, och ett gradvist stärkande av rättsväsendets möjligheter att utreda och beivra korruption.

Korruption är ett av de största hindren för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling till 2030. Vårt arbete skall, tillsammans med hela TI-nätverket, bidra till att undanröja detta hinder. Våra kärnvärderingar är transparens, ansvarsutkrävande, integritet, rättvisa och demokrati.

Strategin har utarbetats av TI Sveriges styrelse under 2020. Den har även diskuterats vid en medlemsträff, hösten 2020, där föreningens medlemmar gavs möjlighet att bidra och ge synpunkter på inriktning och fokusering.

Följ oss

Vill du veta mera?