Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
architecture-blue-build-162557.jpg

TI Sverige kommenterar En effektivare upphandlingstillsyn

TI Sverige instämmer i utredningens bedömning att brister i eller avsaknad av dokumentation om upphandlingar medför en ökad risk för oegentligheter och otillbörlig påverkan. Spårbarhet och öppenhet i beslutsfattandet i upphandlingsförfarandena är således av avgörande betydelse för att man ska kunna säkerställa att sunda förfaranden används, vilket även inbegriper effektiv bekämpning av korruption och bedrägeri.

Vi välkomnar förslaget att införa en upphandlingsskadeavgift för brister eller avsaknad i dokumentation av upphandlingar. Den viktigaste åtgärden för att nå ökad tydlighet kring systematik och förbättrad dokumentation är dock förslaget om införande om en tidsfrist om 30 dagar. Därför är kombinationen av de två förslagen viktig att behålla i ett kommande lagförslag.

Utredningen konstaterar vidare att öppenhetsprincipen och övriga allmänna principerna på upphandlingsområdet säkerställer att beslut om tilldelning av offentliga kontrakt baseras på sakliga och objektiva kriterier samt att alla potentiella leverantörer behandlas lika. Genom att dessa principer följs säkerställs att det inte förekommer någon form av korruption eller diskriminering vid upphandlande myndigheters och enheters tilldelning av kontrakt. Den transparens som omgärdar ett annonserat upphandlingsförfarande möjliggör en kontroll i efterhand om den upphandlande myndigheten eller enheten har agerat i enlighet med lagstiftningen. Den ger även allmänheten insyn i hur upphandlande myndigheter och enheter använder allmänna medel i sina inköp, vilket kan bidra till att förtroendet för den offentliga upphandlingen stärks.

Förslag
Vi instämmer i att öppenhetsprincipen är grundläggande. Att det finns en formell möjlighet för allmänheten att få insyn i hur upphandlade myndigheter och enheter använder allmänna medel är sedan länge en vedertagen princip som är att betrakta som en självklarhet. Dock brister det i hur denna data och information i praktiken görs tillgänglig för allmänheten och för andra upphandlande myndigheter som kan ha nytta av informationen.

TI Sverige har därför sedan en längre tid tillbaka föreslagit att Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten ska ges i uppdrag att skapa större transparens kring upphandlingar i offentlig sektor genom inrättande av ett offentligt och samlat Nationellt Upphandlingsregister. I ett sådant nationellt register bör bland annat resultatet av genomförda upphandlingar publiceras löpande inom 30 dagar från avslutad upphandling. Sverige kan här inspireras av redan upprättade register och pågående arbete i andra av EU:s medlemsstater. Åtgärden borde också bli en integrerad del av en framtida reviderad nationell handlingsplan mot korruption

Följ oss

Vill du veta mera?