Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
arugula-762557_1280.jpg

Det ska löna sig att göra rätt och kosta att göra fel, i alla led.

Utbredd korruption undergräver all samhällsutveckling och kan leda till negativa effekter globalt på människa och miljö.

I Sverige ser vi allt fler exempel på hur ökande korruption, otillåten påverkan och organiserad brottslighet hotar vår tillväxt och tär på den värdefulla tillit mellan medborgare, företag och myndigheter som mycket av vår affärskultur bygger på.

Korruption äventyrar även företags förmåga att skapa värde och lönsamhet. Felsteg kan leda till ett skadat varumärke, stora legala risker, ökade kostnader och förtroendetapp såväl internt som externt. Detta kan ta fokus från affärsutvecklingen hos styrelse och ledning.

Å andra sidan kan företag som exponeras mot systematisk korruption i sin omvärld, men som agerar rätt, få svårt att bedriva sin verksamhet på lika villkor och straffas i det korta perspektivet.

Ett systematiskt och långsiktigt samarbete för att komma bort från alla former av korruption i näringslivet är därför av stor vikt. Det ska löna sig att göra rätt och kosta att göra fel, i alla led.

Sedan drygt två år samverkar Transparency International Sverige med Folksam, Första AP-fonden (AP1), Handelsbanken Fonder, SEB Investment Management, Skandia och Svenska kyrkan inom ramen för Investors Integrity Forum (IIF).

I anslutning till den Internationella antikorruptionsdagen, som äger rum den 9 december, vill vi gemensamt peka på behovet av ett större fokus på antikorruption ur ett investerarperspektiv.

Investors Integrity Forum börjar med att fokusera på den svenska byggbranschen där omfattande fusk och kriminalitet förekommer. Det gäller bl.a. löner, skatter, sociala avgifter och arbetstider. Detta i sin tur driver fram osund konkurrens, undermåliga arbetsvillkor och högre risk för korruption, olyckor och kränkning av mänskliga rättigheter. Dessutom finns i delar av branschen inte sällan en koppling till kriminella organisationer.

Idag genomförs byggprojekt i hög utsträckning med hjälp av underentreprenörer i flera led, varav en betydande andel består av utstationerad arbetskraft via utländska byggentreprenörer eller bemanningsföretag. Detta minskar ytterligare möjligheter till kontroll och styrning.

Ett förebyggande arbete ska syfta till att gynna seriösa aktörer och göra det mindre attraktivt för de oseriösa att lämna anbud i upphandlingar. Investors Integrity Forum vill därför sätta mer ljus på företagens arbete mot korruption och på olika sätt samverka och uppmuntra till ökad regelefterlevnad.

Ett sätt är genom att utveckla dialogen mellan ägare och företag. Ett annat sätt är att förbättra investerarnas analyser för att förebygga eller minska risken för korruption i sina portföljer.

I de ägardialoger som genomförts under hösten har Investors Integrity Forum noterat att det finns en ökande förståelse för betydelsen av ett tydligt antikorruptionsarbete. Samtidigt finns det skillnader mellan beställare och genomförare av byggentreprenader, bl.a. hur man ser på frågor kring bakgrundskontroll och riskhantering men också vad gäller den faktiska styrningen och kontrollen av byggprojekt.

Dialogerna kommer att fortsätta under 2024 och samverkan med andra aktörer, som t.ex. Bankinitiativet Hållbar byggbransch, utvecklas vidare. Investors Integrity Forum kommer även under 2024 att fördjupa sig kring bolags verksamheter på komplexa marknader med hög risk för korruption. Här har investerarna i IIF en unik möjlighet att ta del av Transparency Internationals globala expertis i drygt 100 länder och samtidigt bidra till ett större engagemang från investerare kring arbetet mot korruption i andra länder.

Följ oss

Vill du veta mera?