Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
visby-644587_1920.jpg

TMK i Almedalen 2023

TI Sverige, Institutet mot Mutor (IMM) och amerikanska handelskammaren i Sverige (AmCham Sweden) arrangerade under Almedalen tre seminarier som del av initiativet Tillsammans Mot Korruption. I år låg fokus på internationell antikorruptionssamverkan, genomförandet av visselblåsarlagstiftningen samt korruptionsrisker i kommuner och regioner.

Are we making progress in the global anti-corruption commitments?
Den amerikanske ambassadören Erik Ramanathan inledde seminariet om internationella överenskommelser och åtgärdspaket med att poängtera vikten av transparens, integritet och ansvarsutkrävande för såväl demokrati som för geopolitisk säkerhet och mänskliga rättigheter. Erik Ramanathan underströk bland annat behovet av samverkan mellan offentliga och privata aktörer samt civilsamhället för att stärka motståndskraften mot korruption och för möjligheten till att belysa och rapportera om korruption.

Den efterföljande panelen var överens om behovet att medvetandegöra korruptionens konsekvenser på samhället, att korruption påverkar det säkerhetspolitiska läget både i Europa och globalt samt att korruption är en bidragande faktor till organiserad kriminalitet. Såväl amerikanska som nya initiativ på EU-nivå välkomnades av panelen, men de efterlyste tydlig uppföljning och konkreta åtgärdspaket. Avslutningsvis poängterade panelen vikten av förebyggande arbete mot korruption – som krav i lagstiftning, som del av ett företags antikorruptionsprogram eller som nationella åtgärder.

Ett år efter visselblåsarlagen, hur har det gått och hur påverkar det små och medelstora företag?
Panelen diskuterade erfarenheter från genomförandet av den nya visselblåsarlagstiftningen och de praktiska följderna i en verksamhet efter att en rapportering inkommit. Panelen poängterade vikten av att skapa förtroende för rapporteringskanaler och -system, av återkoppling till den som rapporterat, av kommunikation om åtgärder och uppföljning till verksamheten i stort, och att de eventuella åtgärder eller konsekvenser som baseras på resultatet av en utredning måste vara konsekventa.

Panelen efterlyste en proportionalitet och tydlighet i ambitioner och åtgärder – vad innebär ”rutiner” och är kraven lika för storföretag som för små och medelstora företag?

Korruption och korruptionsrisker inom kommuner och regioner
Seminariet tog avstamp i den nyligen publicerade rapporten från Statskontoret ”Nya utmaningar och gamla problem – Om korruption i kommuner och regioner” vars syfte var trefaldigt: att undersöka förekomsten och omfattningen av korruption i kommuner och regioner, att identifiera risker och riskfaktorer samt att se över sättet man arbetar mot korruption.

Statskontoret sammanfattade sina iakttagelser med att även om Sverige står sig väl i internationella jämförelser så pekar utvecklingen på en ökad risk för otillåten påverkan på den lokala nivån. Anmälningar till polisen är fortsättningsvis få, men Statskontoret flaggar för ett stort mörkertal som aldrig upptäcks eller anmäls. Det mest riskutsatta området, enligt Statskontoret, är offentlig upphandling. Detta främst vad gäller bygg och anläggning. Men även korruption i koppling till välfärdsbrottslighet är en risk som ökat under senare tid. Statskontoret lyfte även en minskande lokal medienärvaro som en risk för minskad insyn och granskning. Statskontoret konstaterade att även om en viss insikt om korruption och korruptionsrisker finns så måste medvetandegörandet prioriteras – det finns ett stort behov av utbildning och ökad riskmedvetenhet. Det senare exemplifierades genom att fyra av tio kommuner inte har analyserat sina risker i relation till korruption.

Panelen diskuterade inte bara behovet av utbildning och riskmedvetenhet, men även av att omvandla riskanalyser till operativ verksamhet. Statskontorets tio rekommendationer till kommuner och regioner på hur de kan förbättra sitt arbete mot korruption innehåller flera konkreta komponenter som kan användas i det dagliga arbetet. Panelen lyfte även vikten av att ställa liknande krav och förväntningar på kommuner som andra aktörer – kommuner sköts idag i mångt och mycket som ett företag.

Följ oss

Vill du veta mera?