Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Vad är vänskapskorruption?

Transparency International Sverige (TI Sverige) definierar korruption som ”att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning". Det är en bred definition som sträcker sig längre än givande och tagande av muta eller andra straffrättsliga definitioner och innefattar även det man i vardagligt tal benämner som "vänskapskorruption" – det vill säga förtur i en upphandling, frångående av turordningsregler eller andra otillbörliga förmåner*.

Vänskapskorruption kan också innebära favorisering av vänner, bekanta eller släktingar i en rekryteringsprocess. Meritokrati, det vill säga att ett jobb ska gå till den mest kvalificerade kandidaten, ska vara utgångspunkten i tillsättning av offentliga anställningar. Men ibland tas hänsyn till släktband, tidigare arbetsrelationer eller personliga preferenser – man brukar då tala om nepotism eller svågerpolitik.

Om man framhåller en specifik leverantör eller producent i till exempel en uppköps- eller avtalsprocess, i vilken man själv kanske sitter i styrelsen till eller har ägarintressen i, kan det handla om en intressekonflikt. Intressekonflikter kan också uppstå om man parallellt med sitt arbete eller sitt förtroendeuppdrag har en bisyssla som kan anses påverka objektiviteten i beslut.

Jävsituationer kan uppstå vid bristande likabehandling. Om en tjänsteperson anses vara partisk i behandling av ett myndighetsärende, till exempel i en bygglovsansökan eller annan tillståndsprövning, är personen jävig. Om personen deltar i ett sådant beslut kan man inte vara säker på att beslutet tagits på rättvisa och objektiva grunder.

Vänskapskorruption riskerar inte bara ökade kostnader, lägre kvalitet eller snedvriden konkurrens, men även att man ifrågasätter rättvisan och opartiskheten i, främst, offentliga beslut. Även misstanke om korruption kan påverka trovärdigheten för exempelvis en myndighet eller myndighetsutövare. Detta kan bidra till en minskad tilltro till offentlig sektor i stort, som i sin tur kan påverka hur många som deltar i demokratiska val eller viljan att engagera sig politiskt.

Enligt en undersökning av Transparency International anser en tredjedel av tillfrågade svenskar att korruptionen ökar i Sverige. Även om enbart en procent av alla som varit i kontakt med myndigheter säger att de betalat eller erbjudit en muta för att få tillgång till olika offentliga tjänster, så uppger en femtedel att de nyttjat personliga kontakter för att få tillgång till detta – speciellt inom hälsovården eller utbildningssektorn.

Det är tydliga exempel på vänskapskorruption.

Vill du läsa om några av de åtgärder vi tycker att bör genomföras för att minska risken för vänskapskorruption? Läs då vår debattartikel i Dagens Samhälle från februari 2021.

*En otillbörlig förmån är en förmån som är så attraktiv att den kan antas ha en påverkanseffekt.

Följ oss

Vill du veta mera?